Regulamin Basenu:

1. Każdy uczestnik zajęć prowadzonych przez Europejskie Centrum Rozwoju i Rehabilitacji zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Pływalni.

2. Basen przystosowany jest dla dzieci od 3. miesiąca życia, młodzieży oraz osób dorosłych.

3. Za rzeczy pozostawione przez uczestnika zajęć na terenie obiektu, ECRiR nie ponosi odpowiedzialności.
4. Obowiązującym strojem na pływalni jest: czepek kąpielowy, zmienione czyste obuwie basenowe, dla kobiet - jedno lub dwuczęściowy kostium kąpielowy, dla mężczyzn - kąpielówki ściśle przylegające do ciała, bez kieszeni. Dzieci do lat 3 oraz niekontrolujące potrzeb fizjologicznych mogą przebywać w wodzie w specjalnych pieluchomajtkach.

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do strefy basenowej w okryciu wierzchnim i w butach.

6. Basen  jest monitorowany w sposób ciągły  w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ich mienia znajdującego się na terenie obiektu. Użytkownicy wyrażają zgodę na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie oraz wykorzystywanie materiałów filmowych w kwestiach spornych dotyczących np. uregulowania płatności za korzystanie z zajęć nauki pływania.

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy powstałe w czasie trwania zajęć oraz zobowiązany jest do ich naprawienia w sposób określony przepisami prawa lub pokrycia kosztów ich naprawy z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez  osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

8. ECRiR odpowiada za uczestników lekcji nauki pływania tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).

9. Jednocześnie w wodzie może przebywać max. 18 osób

10.  Każdy Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić ratownika lub innych pracowników obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne zagrożenie dla Użytkowników.

11.  Użytkownicy znajdujący się na terenie basenu są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom ratownika, instruktora oraz innych pracowników obiektu.

12. Kierownik obiektu uprawniony jest do wydania trwałej lub tymczasowej odmowy świadczenia usług Użytkownikom, którzy postępują wbrew postanowieniom Regulaminu. 
13. Kierownik obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z basenu w przypadku zaistnienia nagłej konieczności, w szczególności w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Użytkowników.


Regulamin zajeć grupowych:

1. ZASADY OGÓLNE
1.1 Organizatorem kursu nauki i doskonalenia pływania Szkoły Pływania Delfinki na Fali! jest Europejskie Centrum Rozwoju i Rehabilitacji Sp. z o.o.
1.2 Dziecko zapisywane jest na cały semestr. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji pod koniec I semestru, tj.do 31.01.2019 r., umowa zostaje automatycznie przedłużona na czas trwania II semestru.
1.3 Zajęcia w grupach trwają 45 min. Dzieci zostają przydzielone do odpowiedniej grupy na podstawie informacji udzielonych przez Rodzica/Opiekuna przy zapisie Dziecka na zajęcia. W miarę czynionych postępów Dzieci będą indywidualnie awansowane do grup programowo wyższych. Umiejętności Dzieci, które dołączają do zajęć w trakcie trwania semestru sprawdzane są na pierwszych zajęciach w grupie pływackiej zaproponowanej na
podstawie informacji otrzymanych od Rodzica/Opiekuna.
1.4 Obowiązującym strojem na zajęciach jest: czepek kąpielowy, zmienione czyste obuwie basenowe, Dla dziewczynek - jednoczęściowy kostium kąpielowy, dla chłopców - kąpielówki ściśle przylegające do ciała, bez kieszeni. Dzieci do lat 3 oraz niekontrolujące potrzeb fizjologicznych mogą przebywać w wodzie w specjalnych pieluchomajtkach.
1.5 ECRiR odpowiada za uczestników kursu tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).
1.6 Każdy z uczestników zajęć ma obowiązek wykonywać polecenia instruktora i ratownika.
1.7 Rodzice/Opiekunowie Dzieci uczestniczących w zajęciach deklarują, że Dzieci są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
1.8 Zajęcia zorganizowane na pływalni odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 8 uczestników.
1.9 Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
1.10 Europejskie Centrum Rozwoju i Rehabilitacji zastrzega sobie prawo do zmiany trenera dla danej grupy


2. OPŁATY
2.1 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
- podpisanie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ-UMOWY i złożenie jej osobiście w Centrum Rozwoju i Rehabilitacji lub odesłanie wypełnionego skanu drogą elektroniczną na adres: ecrir@ecrir.pl
- wpłata należności wg cennika przelewem na konto ECRiR : 93 1140 2004 0000 3602 7719 8399 lub gotówką w recepcji basenu.
2.2. Opłata za udział w zajęciach indywidualnych oraz grupowych jest pobierana za cały miesiąc lub semestr z góry, najpóźniej do 5. dnia miesiąca, w którym Dziecko rozpoczyna zajęcia.
2.3 Warianty opłat za zajęcia:
a) miesięczna: Koszt jednej lekcji wynosi 45 zł. Koszt opłaty za cały miesiąc wynosi:
- 180 zł za zajęcia 1 x w tygodniu
- 360 zł za zajęcia 2 x w tygodniu
Opłaty należy dokonać za cały miesiąc z góry przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu. W przypadku rezygnacji przed końcem danego semestru Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej za kolejny miesiąc.
b) semestralna: Koszt jednej lekcji wynosi 40 zł. Koszt opłaty za cały semestr wynosi 40 zł x ilość zajęć w danym semestrze (informacja dostępna na tablicy ogłoszeń). W przypadku rezygnacji nie dokonujemy zwrotu płatności za niewykorzystane zajęcia.


3. NIEOBECNOŚCI/ODRABIANIE ZAJĘĆ
3.1 W przypadku nieobecności dziecka z powodu choroby możliwe jest odrobienie zajęć (po wcześniejszym uzgodnieniu) do końca kolejnego miesiąca. Nieobecność należy jednak zgłosić (na adres mailowy ecrir@ecrir.pl lub pod numerem telefonu: 604-712-324) najpóźniej do godz. 9 rano w dniu zajęć.
Zajęcia odwołane po tym terminie nie będą odrabiane.
3.2. W przypadku odwołania zajęć przez ECRiR w wyniku działania siły wyższej (pogody, awarii obiektu, braku prądu itp.), zajęcia zostaną odrobione w najbliższym ustalonym terminie lub też ECRiR zwróci koszt za dane zajęcia.
3.3. Nie dokonujemy zwrotów wpłat za lekcje, na których dzieci były nieobecne.
3.4. Niezgłoszona nieobecność dłuższa niż 30 dni, powoduje skreślenie z listy uczestników. Kwota za niewykorzystana zajęcia nie podlega zwrotowi.
3.5. Skrócenie czasu trwania zajęć spowodowane późniejszym przybyciem uczestnika nie powoduje obniżenia opłat, ani wydłużenia zajęć.Regulamin zajęć indywidualnych:


1. ZASADY OGÓLNE

1.1 Organizatorem kursu nauki i doskonalenia pływania Szkoły Pływania Delfinki na Fali! jest Europejskie Centrum Rozwoju i Rehabilitacji Sp. z o.o.

1.2 Dziecko zapisywane jest na cały semestr. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji pod koniec I semestru, tj. do 31.01.2019 r., umowa zostaje automatycznie przedłużona na czas trwania II semestru.

1.3 Zajęcia indywidualne trwają 30 min.

1.4 Obowiązującym strojem na zajęciach jest: czepek kąpielowy, zmienione czyste obuwie basenowe, Dla dziewczynek - jednoczęściowy kostium kąpielowy, dla chłopców - kąpielówki ściśle przylegające do ciała, bez kieszeni. Dzieci do lat 3 oraz niekontrolujące potrzeb fizjologicznych mogą przebywać w wodzie w specjalnych pieluchomajtkach.

1.5 ECRiR odpowiada za uczestników kursu tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).

1.6 Każdy z uczestników zajęć ma obowiązek wykonywać polecenia instruktora i ratownika.

1.7 Rodzice/Opiekunowie Dzieci uczestniczących w zajęciach deklarują, że Dzieci są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.

1.8 Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

1.10 Europejskie Centrum Rozwoju i Rehabilitacji  zastrzega sobie prawo do zmiany trenera.


2. OPŁATY

2.1 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach  jest:

  • podpisanie niniejszej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ-UMOWY i złożenie jej osobiście w Centrum Rozwoju i Rehabilitacji lub odesłanie wypełnionego skanu drogą elektroniczną na adres: ecrir@ecrir.pl

  • wpłata należności wg cennika przelewem na konto ECRiR : 93 1140 2004 0000 3602 7719 8399 lub gotówką w recepcji basenu.

2.2. Opłaty za udział w zajęciach indywidualnych należy dokonać za cały miesiąc z góry, najpóźniej do 5. dnia miesiąca, w którym Dziecko rozpoczyna zajęcia. W przypadku rezygnacji przed końcem danego semestru Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej za kolejny miesiąc.

Koszt zajęć indywidualnych:

60 zł - nauka pływania

80 zł - fizjoterapia w wodzie 

 

  3. NIEOBECNOŚCI/ODRABIANIE ZAJĘĆ

3.1 W przypadku nieobecności dziecka z powodu choroby możliwe jest odrobienie zajęć (po wcześniejszym uzgodnieniu) do końca kolejnego miesiąca. Nieobecność należy jednak zgłosić (na adres mailowy ecrir@ecrir.pl lub pod numerem telefonu: 604-712-324) najpóźniej 24 h przed rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia odwołane po tym terminie nie będą odrabiane.

3.2. W przypadku odwołania zajęć przez ECRiR w wyniku działania siły wyższej (pogody, awarii obiektu, braku prądu itp.), zajęcia zostaną odrobione w najbliższym ustalonym terminie lub też ECRiR zwróci koszt za dane zajęcia.

3.3. Nie dokonujemy zwrotów wpłat za lekcje, na których dzieci były nieobecne.

3.4. Niezgłoszona nieobecność dłuższa niż 30 dni, powoduje skreślenie z listy uczestników. Kwota za niewykorzystana zajęcia nie podlega zwrotowi.

3.5. Skrócenie czasu trwania zajęć spowodowane późniejszym przybyciem uczestnika nie powoduje obniżenia opłat, ani wydłużenia zajęć.  
Regulamin zajęć RODZIC + DZIECKO::

1. ZASADY OGÓLNE
1.1
Organizatorem kursu nauki i doskonalenia pływania Szkoły Pływania Delfinki na Fali! jest Europejskie Centrum Rozwoju i Rehabilitacji Sp. z o.o.
1.2 Dziecko zapisywane jest na CYKL 10 ZAJĘĆ.
1.3 Zajęcia trwają 30 min.
1.4 Obowiązującym strojem na zajęciach dla rodzica jest: czepek kąpielowy, zmienione czyste obuwie basenowe. Dla kobiet - jednoczęściowy kostium kąpielowy, dla mężczyzn - kąpielówki ściśle przylegające do ciała, bez kieszeni. Dzieci do lat 3 oraz niekontrolujące potrzeb fizjologicznych mogą przebywać w wodzie w specjalnych pieluchomajtkach.
1.5 ECRiR odpowiada za uczestników kursu tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie). 1.6 Każdy z uczestników zajęć ma obowiązek wykonywać polecenia instruktora i ratownika.
1.7 Rodzice/Opiekunowie Dzieci uczestniczących w zajęciach deklarują, że Dzieci są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
1.8 Zajęcia odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 8 uczestników (par rodzic + dziecko) 1.9 Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
1.10 Europejskie Centrum Rozwoju i Rehabilitacji zastrzega sobie prawo do zmiany trenera.

2. OPŁATY
2.1 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: - podpisanie niniejszej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ-UMOWY i złożenie jej osobiście w Centrum Rozwoju i Rehabilitacji lub odesłanie wypełnionego skanu drogą elektroniczną na adres: ecrir@ecrir.pl - wpłata należności wg cennika przelewem na konto ECRiR : 93 1140 2004 0000 3602 7719 8399 lub gotówką w recepcji basenu.
2.2. Opłata za udział w zajęciach pobierana jest za cały cykl 10 zajęć z góry, najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć.

3. NIEOBECNOŚCI/ODRABIANIE ZAJĘĆ
3.1 W przypadku nieobecności dziecka z powodu choroby możliwe jest odrobienie dwóch zajęć (po wcześniejszym uzgodnieniu). Nieobecność należy jednak zgłosić (na adres mailowy ecrir@ecrir.pl lub SMS-owo pod numerem telefonu: 604-712-324) najpóźniej do godz. 8 rano w dniu zajęć. Zajęcia odwołane po tym terminie nie będą odrabiane.
3.2. W przypadku odwołania zajęć przez ECRiR w wyniku działania siły wyższej (pogody, awarii obiektu, braku prądu itp.), zajęcia zostaną odrobione w najbliższym ustalonym terminie lub też ECRiR zwróci koszt za dane zajęcia.
3.3. Nie dokonujemy zwrotów wpłat za lekcje, na których dzieci były nieobecne.
3.4. Skrócenie czasu trwania zajęć spowodowane późniejszym przybyciem uczestnika nie powoduje obniżenia opłat, ani wydłużenia zajęć.
rodzic + dziecko.pdf
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE_ZGŁOSZENIE.pdf
umowa_zajecia grupowe_semestr letni.pdf